Học sinh lớp 1B trường TH Ngọc Thiện 1 trải nghiệm